Bond doubles down on segregation, trustee says

gordon